Kongskilde Naturcenter er forankret i "Foreningen Kongskilde Naturcenter"

Medlemmer i bestyrelsen:

Niels Crone Madsen formand,

Pernille Sams, næstformand

Mette Thomas som kasserer.

John Wismann, ordinært medlem

Sanne Jensen, ordinært medlem

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Kongskilde Naturcenter.

Foreningens hjemsted er ved Kongskilde, 4180 Sorø, Sorø Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er at skabe en platform for, på naturens præmisser, at formidle naturen i istidslandskabet omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne for den almene befolkning. Foreningens aktiviteter har som mål at skabe læring, forståelse og oplevelser gennem formidling af områdets natur, kulturhistorie og økosystemer i bred forstand, herunder om bæredygtighed og hvordan mennesker og natur har fungeret og fremadrettet kan fungere sammen.

Foreningen skal arbejde for at finde den mest optimale organiseringsform for forankringen af Kongskilde Naturcenter på længere sigt.

Foreningens formål er almennyttigt.

§3 Medlemmer

Enhver, der går ind for og vil bidrage til at fremme foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og det fastsatte medlemskontingent er betalt.

Bestyrelsen vurderer om kriteriet for at være medlem er opfyldt. Hvis det af bestyrelsen vurderes, at et medlem modarbejder foreningens formål, eller på anden vis skader foreningens virke eller omdømme, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, efter bestyrelsens forudgående indkaldelse med mindst 30 dages varsel ved direkte mail til medlemmerne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen fra foreningens medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Fremsatte forslag skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag til rettidigt fremsatte forslag. Ved afstemning stemmes først om ændringsforslaget. Vedtages dette, bortfalder det oprindelige forslag. Forkastes ændringsforslaget stemmes efterfølgende om det oprindelige forslag.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens afgørelse eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt stiller forlangende herom til bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder på den ovenfor skitserede måde med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger fra andragendets fremkomst i foreningen.

§5 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal som minimum følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Debat om foreningens fremtidige arbejde

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt

§6 Beslutninger

På generalforsamlingen kan udelukkende stemmes ved personlig deltagelse. Hvert medlem har 1 stemme.

Deltagelse i afstemninger forudsætter, at man har været medlem fra foreningens stiftelse eller har været medlem i minimum 6 måneder.

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning eller tilsvarende ikke-anonymiseret indikation. Afstemningen skal dog ske anonymt, såfremt mindst tre medlemmer ønsker det, og altid når der er flere kandidater end der er vakante poster. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

§7 Valg

Foreningen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode på to år. Tre medlemmer vælges i lige år og to medlemmer vælges i ulige år.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.

På generalforsamlingen vælges en godkendt revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

§8 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på første møde efter generalforsamlingen. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører beslutningsreferat over sine møder.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan have medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsens formand repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst tre medlemmer er til stede.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår, skal foreningen omgående supplere sig med den af generalforsamlingen valgte suppleant. Bestyrelsen kan i forretningsordenen vælge at fastsætte, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret.

Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder af Kongskilde Naturcenter og tildele vedkommende kompetence i en skriftlig funktionsbeskrivelse. Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

§9 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bankforretninger mv. til kasserer eller bogholder.

Overfor tredjemand hæfter foreningen alene med dens til enhver tid værende formue.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

§10 Økonomi og Regnskab

Foreningens midler tilvejebringes primært gennem fondsmidler og offentlige puljer samt det årlige kontingent og indtægtsskabende aktiviteter mv.

Regnskabsperioden følger kalenderåret.

Kassereren har ansvaret for at regnskabet føres på betryggende vis, og opstilles med en resultatopgørelse over indtægter og udgifter samt en status over aktiver og passiver.

Kassereren forelægger løbende et opdateret økonomioverblik ved bestyrelsens møder.

Det reviderede årsregnskab afleveres hvert år senest to uger før den ordinære generalforsamling til formanden.

§11 Ændring af vedtægter

Disse vedtægter kan kun ændres på en lovlig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

§12 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er sat på dagsordenen som et særskilt punkt, og kun såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Beslutningen skal for at være gyldig bekræftes af en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 1 måned efter.

Ved foreningens opløsning gives foreningens formue til naturformidling, naturbevarelse eller et andet almennyttigt formål i området omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Sø (Sorø, Næstved, Ringsted eller Slagelse Kommune), som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. april 2020.

Værd at vide om Kongskilde Naturcenter

Hvad er Kongskilde Naturcenter?

Kongskilde Naturcenter er organiseret som en forening. Foreningen Kongskilde Naturcenter har indgået et partnerskab med Sorø Kommune og Naturstyrelsen Storstrøm og disse tre parter driver sammen Kongskilde Naturcenter.

Naturstyrelsen Storstrøm stiller bygninger og arealer til rådighed, Sorø Kommune bidrager med et økonomisk tilskud til naturcenterets aktiviteter og til driften, og Foreningen Kongskilde Naturcenter fylder rammerne ud med aktiviteter.

Naturcenterets målguppe er meget bred og tæller blandt andet dagtilbud, skoler, lærere, pædagoger, børnefamilier, studerende og andre voksne.


Kongskilde Naturcenter byder på en naturvidenskabelig rejse langs Susåen

Vi kombinerer friluftsliv og naturvidenskab i vores projekt: En Naturvidenskabelig Rejse Langs Susåen. Formålet er at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab og komme ud i naturen omkring Susåen.

Kongskilde Naturcenter har fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Friluftsrådet til at skabe en oplevelsesrejse langs Susåen. Rejsens destinationer består af basecamps med oplevelser, der skal få flere mellemtrinselever og deres familier ud for at udforske naturens kræfter.


Find rundt i området ved Kongskilde Naturcenter

Kort over området ved Kongskilde Naturcenter

Vil du være en af vores frivillige?

Kom til “Frivillig Formiddag”

Den første tirsdag i hver måned er naturcenteret værter for “Frivillig Formiddag”. Vi mødes over kaffe, te og hjemmebag, hygger, griner, reparerer, istandsætter, fikser, syr gardiner, pakker frø i poser, kløver brænde og meget andet.

I løbet af året hjælper de frivillige med formidling, forløb for skoleklasser og børnehaver, offentlige arrangementer, naturklub og meget andet, og man byder selv ind der, hvor man har tid og lyst til at være med.

Fælles for de frivillige er ønsket om at være med i et meningsfuldt socialt fællesskab, kærlighed til området omkring Tystrup-Bavelse, og ønske om at give deres egen naturglæde videre til andre børn og voksne.

©2022 Kongskilde Naturcenter – der tages forbehold for fejl og ændringer i aktiviteter – webdesign: nisted-bruun.dk


Kongskilde Naturcenter
Skælskørvej 29
4180 Sorø
Parkering på Skælskørvej 34

kontakt@kongskildenaturcenter.dk

CVR 41296615